2018/05/13

متن تقدیرنامه بازنشستگی

مجموعه ای کامل از نمونه متن تقدیرنامه بازنشستگی. یکی از راه های تقدیر از افراد بازنشسته ، استفاده از لوح تقدیر و تقدیرنامه بازنشستگی در جهت قدردانی از زحمات و […]